Volby do Poslanecké sněmovny

Možnosti, jak volit na zastupitelském úřadě v Kodani

Jste již řádně zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Kodani, pokud se chystáte k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím č. 135/2017 Sb. ze dne 2. května 2017 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

1/ OBČANÉ ČR POBÝVAJÍCÍ V ZAHRANIČÍ DLOUHODOBĚ SE MOHOU

zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a volit přímo

Žádost o zápis se podává písemně a dokládá originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele (platný občanský průkaz nebo cestovní pas), jeho státní občanství České republiky (platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo Osvědčení o státním občanství ČR ne starší než 12 měsíců) a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu (celé území Dánska – žlutá kartička), kde má být zapsán do zvláštního seznamu.

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 10. září 2017.

Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář.

V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu. Hodlá-li své volební právo uplatnit ve volební místnosti zřízené v jiném místě, může požádat za tímto účelem o vydání voličského průkazu.

Volič může již ode dne vyhlášení voleb u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, požádat o vydání voličského průkazu osobně do 18. října 2017 do 16.00 hodin (okamžik uzavření zvláštního seznamu voličů) nebo písemným podáním s úředně ověřeným podpisem  a doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017; podání musí být v listinné nebo v elektronické podobě (datová schránka).

Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, např. při volbě prezidenta republiky, která se bude konat v lednu 2018, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí zůstává občan zapsán i po ukončení voleb.

2/ OBČANÉ ČR POBÝVAJÍCÍ V ZAHRANIČÍ KRÁTKODOBĚ MOHOU

volit na základě předložení voličského průkazu

Voličský průkaz vydá voliči obecní úřad v místě, kde je hlášen k trvalému pobytu. Tam je také zapsán ve stálém seznamu voličů.

Žádost podává volič u příslušného obecního úřadu osobně do 18. října 2017 do 16.00 hodin nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. (blíže viz. Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017).

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Staňte se naším členem

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Kodani? Staňte se naším členem!

  • Slevy na akcích vKodani.cz

  • Sleva na permanentku v České škole

  • Ovlivníte chod našeho spolku

  • Poznáte komunitu Slováků a Čechů v Kodani

Více informací

Členský příspěvek na jeden kalendářní rok je pouhých 140 DKK!

Pro zapsání do seznamu členů stačí zaplatit členský příspěvek. Účet spolku: Konto nr. 4380249869, Reg. nr. 1329, Nordea Bank. Nezapomeňte uvést své jméno do zprávy pro příjemce. Pro bližší informace pište na info@vkodani.cz nebo vyplňte formulář vedle.

Nezávazný formulář